Πληροφορίες για μας

ΗΥπηρεσίαΥγείαςMer雷竞技官方网址raybet雷竞技最佳电子ri健康δημιουργείυγιείς),διασυνδεδεμένεςκοινότητεςμέσωτοπικώνυπηρεσιώνυγείαςγιαάτομακάθεηλικίαςκαισεοποιοδήποτεστάδιοτηςζωής。

Γνωρίζουμεότικατάκαιρούςοιανάγκεςτηςυγείαςαλλάζουν。Για的υτότολόγοστηρίζουμετονκόσμοσεολόκληρητηζωήτουςμεδιάφορεςστοργικέςυπηρεσίεςπουποικίλουναπόπαιδικήυγείαέωςφροντίδαηλικιωμένων。

ΗΥπηρεσίαMe雷竞技官方网址raybet雷竞技最佳电子rri健康προσφέρειδιάφορεςυπηρεσίεςόπως:

 • Υπηρεσίεςυγείαςενηλίκων,πουπεριλαμβάνειλογοθεραπεία,διαιτολογία,εκπαίδευσηγιατοδιαβήτη,νοσηλευτικέςυπηρεσίεςστοσπίτι,εργασιοθεραπεία,φυσιοθεραπεία,ποδιατρική,ομάδεςενημέρωσηςκαιγυμναστικής。
 • 【Προγράμματα’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’
 • Υπηρεσίεςγιατηνυγείατωνπαιδιών,πουπεριλαμβάνουνωτολογία,εργασιοθεραπεία,παιδιατρική,λογοθεραπεία,υποστήριξηεκπαίδευσηςκαιθεραπείαγιαπαιδιάμεαναπηρία。
 • Φροντίδαηλικιωμένων,πουπεριλαμβάνειυποστήριξηφροντιστών,νοσηλευτικέςυπηρεσίεςστοσπίτι,ομάδεςεκπαίδευσηςκαιγυμναστικής,υποστήριξηστοσπίτι,λογοθεραπεία,διαιτολογία,εκπαίδευσηγιατοδιαβήτη,εργασιοθεραπεία,φυσιοθεραπεία,ποδιατρική,κοινωνικέςομάδες,ομάδεςπεζοπορίαςκαιπακέταφροντίδαςστοσπίτι。
 • Υπηρεσίεςυγείαςγιανέους,πουπεριλαμβάνουνθεραπείαγιαπροβλήματααλκοολισμούκαιναρκωτικών,συνδράμουμεστασχολεία,υποστήριξησεομοφυλόφιλαάτομακαιάτομαποικίλουφύλου,σεξουαλικήυγείακαιεκπαίδευσηγιατηνεφηβείασεάτομαμεαναπηρία。
 • 【Οδοντιατρική’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’
 • Υπηρεσίεςαναπηρίας,πουπεριλαμβάνουνημερήσιαπρογράμματα,συντονισμόςυποστήριξης,υποστήριξηγιατηνψυχικήυγεία,υποστήριξηπαιδιώνμεαναπηρίεςκαιεκπαίδευσησεξουαλικήςυγείαςκαιεφηβείας。ΠροσφέρουμεεπίσηςυπηρεσίεςστοπλαίσιοτουΕθνικούΠρογράμματοςΑσφάλισηςΑναπηρίας。
 • Υποστήριξηγιαφροντιστές,όπωςανάπαυλα,αξιολόγηση,προγραμματισμόςκαιπληροφόρησ,ησυμπαράστασηαπόάλλουςφροντιστές,εκπαίδευσ,ησυντονισμόςυπηρεσιώνκαικαθοδήγησηγιατηνυγείακαιευημερία。
 • Οικογενειακέςυπηρεσίεςόπωςπαροχήσυμβουλώνκαιοικογενειακήθεραπείαγιαμέλητηςοικογένειαςπουπάσχουναπόπροβλήματααλκοολισμούκαιναρκωτικών。
 • Υποστήριξηψυχικήςυγείας,πουπεριλαμβάνειπαροχήσυμβουλών,πρόγραμμαημερήσιωνδραστηριοτήτων,νοσηλευτικέςυπηρεσίεςστοσπίτ,ικοινωνικήπροσέγγισηκαιυποστήριξηγιαοικότροφουςκαιπροσωπικότηςΥποστηριζόμενωνΙδρυματικώνΚατοικιών。
 • Προαγωγή θεμ α των υγε ζ。
 • Προμήθειααποστειρωμένωνβελονώνκαισυριγγώνστο布伦瑞克και科堡
 • Βοήθειακαιθεραπείαγιαθύματαεγκληματικώνενεργειών。

Παρέχουμεεπίσηςκαιπολλέςκοινωνικέςυποστηρίξεις,όπως:

 • ΤοΚοινωνικόΠαντοπωλείοπουπροσφέρειφρέσκαφρούτακαιλαχανικάσεπροσιτέςτιμές
 • ΔιασύνδεσημεκοινότητεςΑβορίγινωνκαιΝησιωτώντωνΣτενώνΤόρες
 • Σχολικό
 • Διασύνδεσημεκοινότητεςπροσφύγωνκαινεο-αφιχθέντωνμεταναστών
 • Γυναικεία ομ α δα που μιλ α νε乌尔都

Η Υπηρεσία Κοινοτικής ΥγείαςMerriλειτουργεί σε 11 τοποθεσ ς στο信息会και στα Βόρεια Προάστεια της Μελβούρνης。Παρακαλώκαλέστετοναριθμό03 9387 6711γιανακλείστεραντεβού。Αφούμαςτηλεφωνήσετε,μπορούμενασαςκανονίσουμεδιερμηνέα。

Οιώρεςλειτουργίαςείναι9πμ- 5μμ,ΔευτέραμέχριΠαρασκεύη。

Yπάρχειμιαμικρήχρέωσηγιαμερικέςαπότιςυπηρεσίεςμας。

Baidu
map